K-KONTROL

Pracovní postup

Modulový rastr pro navrhování
staveb ze stavebního systému K-KONTROL®
Projekční návrh

Každé realizaci nového domu předchází projekční návrh, u kterého je vhodné respektovat zásady a požadavky použitého stavebního systému. To mimo jiné zpřehlední návrh, zjednoduší montáž, a co je hlavní, využije maximálně všech možností, které daný systém nabízí. Nejinak je tomu i u stavebního systému K-KONTROL®. Proto je vhodné při návrhu stavby uvažovat se skladebným modulovým rastrem a do něj zapracovat veškeré nosné konstrukce domu.

Založení stavby

Montáž začíná ve většině případů přikotvením hloubkově impregnovaného základového pražce spolu se spodním lemovacím vkládaným dřevěným prvkem k předem provedené základové desce s provedenou hydroizolací. Založení je však též možné i na základových pasech nebo na základovém rámu z oceli apod. Při betonáži desky se osadí kotevní šrouby v předepsaných vzdálenostech. Při vlastním osazení dřevěných pražců je potřeba provést přesné směrové i výškové rozměření, a výškově stavbu založit s přesností ±3 mm. Dobře směrově i výškově založený základový pražec je předpokladem pro bezproblémovou a jednoduchou montáž hrubé stavby. Od samého začátku stavby je třeba dbát na důkladné utěsnění všech montážních spar. Pro utěsnění větších spar nebo pro vypěnění prostoru v konstrukci stěny mezi dřevem a polystyrenem použijeme pěnu K-KONTROL®. Pro prolepení kontaktně spojených dřevěných prvků mezi sebou nebo pro spojení desek a dřeva se použije lepidlo K-KONTROL®.

Detail založení stavby v nároží
Montáž stěn 1. nadzemního podlaží

Montáž stěn prvního nadzemního podlaží začíná vždy v rohu namontováním a spojením dvou rohových panelů. Poté se panely kladou návazně za sebe a spojují se předepsanými panelovými spoji. Otvor pro okno či dveře je vyskládán a vynechán pomocí parapetního a překladového panelu. Veškeré základní spoje mezi panely v rámci dané konstrukce a též ukotvení vložených lemovacích dřevěných prvků do okraje panelu se provádějí pomocí spon K-KONTROL®.

Montáž stropních a podlahových konstrukcí

Po dokončení montáže veškerých nosných konstrukcí prvního nadzemního podlaží je možné přistoupit k montáži stropů. Po řádném rozměření se pomocí ocelových vrutů připevní závěsné třmeny. Předem připravené stropní nosníky se pak svisle vkládají do třmenů a pomocí ocelových vrutů se fixují. Jakmile jsou všechny stropní nosníky osazeny, provádí se montáž hrubé podlahy z desek OSB pero drážka. Desky se ke stropním nosníkům připevní pomocí vrutů. Důsledné prolepení všech styčných ploch stropní konstrukce je prevencí proti nepříjemnému vrzání podlah v dokončené stavbě.

Montáž stěn vyšších podlaží

Montáž stěn vyšších podlaží vždy začíná na dokončené stropní konstrukci nad podlažím nižším. Před montáží vlastních panelů se nejprve osadí a řádně připevní spodní lemovací dřevěný prvek. Poté se pokračuje analogicky jako s montáží stěn prvního nadzemního podlaží.

Montáž střechy

Po dokončení montáže nosných stěnových konstrukcí a vyřezání kapes pro uložení vaznic se provede vlastní montáž sloupů a vaznic. Na takto připravenou nosnou konstrukci střechy se kladou střešní panely. Současně s montáží střešního pláště probíhá vyřezání a vylemovánín otvorů pro střešní okna, komín či vikýře.

Ke stažení

www.czechpan.cz - K-KONTROL, 13.07.2024 14:08